By - จูมพล สิทธิเหรียญชัย

Online Gambling Thailand

คาสิโน ทำไมเราจึงควรเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ต้องกลัวถูกจับ

ปัญหาในความล้าหลังและไม่ชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมาย

เกมคาสิโนออนไลน์ เนื่องจากพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการพนันของประเทศไทยที่ถูกตราขึ้นบังคับใช้เป็นเวลากว่า 80 ปีมาแล้ว และเป็นเวลานานกว่า 50 ปี ที่ไม่ได้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว จึงทำให้บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวมีความล้าหลัง
ไม่ชัดเจนหลายประการ ได้แก่

1) ประเภทการพนันตามที่ระบุในบัญชี ก. และบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ มีชื่อที่ล้าสมัย และมีการเล่นหลายประเภทที่ไม่ควรควบคุมและกำหนดให้เป็นการพนัน ได้แก่ โตแตไลเซเตอร์ (เพราะไม่ใช่ประเภท
การพนัน), ไพ่นกกระจอก, ต่อแต้ม, บิลเลียต, สนุกเกอร์, พูล, ฟุตบอลโต๊ะ, วิ่งวัวคน, มวยปล้ำ, ชี้รูป, โยนสตางค์, โยนห่วง, ยิงเป้า, ปาหน้าคน, เต๋าข้ามด่าน, บิงโก, สะบ้าทอย, สะบ้าชุด, ขลุกขลิก, สี่เหงาลัก และน้ำเต้า

ส่งผลทำให้บทบัญญัติกฎหมายการพนันในประเทศไทยไม่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติและบทบัญญัติของกฎหมายต่างประเทศ จนเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการเล่นกีฬา ได้แก่ สนุกเกอร์ และบิลเลียต เป็นต้น

2) บทบัญญัติกฎหมายการพนันในทางปฏิบัติไม่ทันสมัย ไม่มีการระบุความผิดเกี่ยวกับการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลไว้อย่างชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ เช่น เจ้าพนักงานผู้จับกุมหรือพนักงานอัยการบางแห่งตั้งข้อหาว่าการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลเป็นความผิดฐานเล่นเสี่ยงโชคตามบัญชี ข. ลำดับที่ 16 (สลากกินรวบหรือสลากกินแบ่ง) หรือฐานร่วมกันเล่นตามบัญชี ข.
ลำดับที่ 27 (ฟุตบอลโต๊ะ) หรือเจ้าพนักงานบางราย ตั้งข้อหาว่าเป็นความผิดที่คล้ายคลึงกับการพนันตามบัญชี ข. ลำดับที่ 27 (ฟุตบอลโต๊ะ) หรือเป็นความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ซึ่งเป็นความผิดนอกจากที่กล่าวไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข.6

เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 ตามมาตรา 4 ได้กำหนดสาระสำคัญเกี่ยว
กับการกระทำความผิดไว้ว่าจะต้องเป็นการจัดให้เล่นหรือการเล่นการพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน แต่ในส่วนมาตรา 4 ทวิ ได้กำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ว่า จะต้องเป็นเป็นการจัดให้เล่น หรือการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวในมาตรา 4

ประกอบกับการพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข. ไม่ได้มีการระบุความผิดเกี่ยวกับการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลไว้ ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ มีการตั้งข้อหาผู้กระทำความผิดที่ได้การกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันแตกต่างกันไปคนละฐานความผิด บางกรณีตั้งข้อหาตามมาตรา 4 และบางกรณีตั้งข้อหาตามมาตรา 4 ทวิ โดยทั้งสองมาตรามีโทษทางอาญาที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้กระทำความผิดที่จะได้รับความยุติธรรมโดยตรง

3) ตัวบทกฎหมายมีความล้าหลัง ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายของพระราชบัญญัติการพนันในการกำหนดมาตรการทางกฎหมาย เพื่อบังคับใช้ในการแก้ไขป้องกันและปราบปรามปัญหาการพนันออนไลน์ที่เหมาะสม และไม่มีบทบัญญัติในการกำหนดความผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ที่ชัดเจนไว้โดยเฉพาะ กล่าวคือ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา ยังไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ให้มีความเหมาะสมกับบริบทสังคม และสภาพปัญหาการพนันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเล่นพนันที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

hehatour.com แม้จะได้มีการตีความกฎหมาย คำว่า “การพนัน” หมายถึง “การเล่นด้วยฝีมือหรือทำนายผลของเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน และต้องมีการได้เสียเงินทองหรือทรัพย์สินให้แก่กัน” ซึ่งครอบคลุมไปถึงลักษณะการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดต่อสื่อสารก็ตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*